Japan Society of Developmental Psychology

Japanese Journal of Developmental
Psychology Editorial Board

Chief Editor:

Sugimura, Shinichiro

Associate Chief Editors:

Uehara, Izumi
Ito, Hiroyuki

Editors:

Asada, Kosuke
Fujisawa, Keiko
Fukuyama, Hiroshi
Hatano, Kai
Ikeda, Yukitaka
Inada, Naoko
Kajikawa, Sachiyo
Kawata, Manabu
Komeda, Hidetsugu
Kotaka, Megumi
Masuda, Takahito
Moriguchi, Yusuke
Nakagawa, Takeshi
Nakama Reiko
Nakashima, Yu
Okumura, Yuko
Shimizu, Yuki
Shinohara, Ikuko
Sonoda, Natsumi
Tabuchi, Megumi
Takahashi, Yusuke
Yasuda, Yuko
Yato, Yuko