Japan Society of Developmental Psychology

Japanese Journal of Developmental
Psychology Editorial Board

Chief Editor:

Kanemasa, Yuji

Associate Chief Editors:

Sakata, Yoko
Katagiri, Masatoshi

Editors:

Dan, Naoko
Harada, Shin
Ito, Takashi
Kishino, Mai
Murayama, Yasuo
Nomura, Nobutake
Tanaka, Yoshihiro
Tani, Iori
Yoshikawa, Kazuyuki
Ban, Midori
Fukase, Yuko
Furutani, Kaichiro
Harada, Chika
Ikeda, Yoshifumi
Imafuku, Masahiro
Kawashima, Akiko
Kutsuki, Aya
Matsumoto, Manabu
Motoshima, Yuko
Nakashima, Nobuko
Nozawa, Sachiko
Okahana, Kiichiro
Omi, Yasuhiro
Otanhi, Takashi
Sasaki, Ginga
Shida, Juri
Suganuma, Maki
Takase, Kenkichi
Uno, Shota