Japan Society of Developmental Psychology

Japanese Journal of Developmental
Psychology Editorial Board

Chief Editor:

Yuzawa, Masamichi

Associate Editor:

Fujino, Hiroshi
Sakagami, Hiroko

Editors:

Fujimura, Nobuyuki
Fukumaru, Yuka
Imura, Tomoko
Kamiya, Tetsuji
Kaneko, Hitoshi
Kojima, Yasuo
Kubo, Namiko
Kuroda, Miho
Matsui, Tomoko
Matsunaga, Akemi
Matsushima, Hideaki
Mizokawa, Ai
Morioka, Masayoshi
Myowa, Masako
Okabayashi, Hideki
Okada, Ryo
Okada, Yuji
Okanda, Mako
Okura, Tokushi
Onozato, Miho
Sato, Yuhko
Sekido, Hidenori
Shima, Yoshihiro
Sugano, Yukie
Tazawa, Minoru