Japan Society of Developmental Psychology

Japanese Journal of Developmental
Psychology Editorial Board

Chief Editor:

Fujino, Hiroshi

Associate Chief Editors:

Ejiri, Keiko
Kojima, Yasuo

Editors:

Ando, Satoko
Fujimura, Nobuyuki
Fukumaru, Yuka
Haryu, Etsuko
Kanakogi, Yasuhiro
Kaneko, Hitoshi
Kaneko, Yasuyuki
Kanemasa, Yuji
Kishimoto, Takeshi
Kobayashi, Sachiko
Kubo, Namiko
Kuroda, Miho
Matsunaga, Akemi
Miura, Yui
Miyoshi, Akiko
Myowa, Masako
Onozato, Miho
Sato, Kensuke
Sato, Yuhko
Sawae, Yukinori
Sugano, Yukie
Suzuki, Ayumi
Takemura, Akiko
Yamamoto, Tomoko